הסכם ותנאים

 

.1 כללי

 

 • הסכם זה חל בין חברת DGTL BV, חברת האם Apenkool Events BV או מי מטעמם (להלן “DGTL”); לבין רוכש כרטיס (להלן ״המבקר״) לאירוע מטעם DGTL (להלן ״האירוע״). התנאים צוינו ע״י DGTL והמבקר מקבל ומתחייב לתנאים אלו בקניית כרטיס.
 • תנאים אלה תקפים אף לכרטיסים שנרכשו דרך צד שלישי (סוכני מכירות, אתרים מורשים וכיו״ב) שהורשה או הוסמך למטרה זו ע״י DGTL. רשימת הגופים המורשים למכירת כרטיסים תימצא באתר האינטרנט של DGTL בכתובת www.dgtl.nl וכן באתר האירוע.
 • תנאים אלה תקפים במלואם לכל אירוע שאורגן או הופק ע״י DGTL - מסיבות, פסטיבלים ואחרים.
 • מתחם האירוע תחת תנאים אלה מיוחס לאתר הפיזי בו האירוע מתקיים; לרבות כל האיזורים, שדות, חללים וכיו״ב המהווים חלק מהמתחם המדובר.
 • במידה ואחד או יותר מתנאים אלו יימצא בלתי-חוקי או חסר תוקף, בכל עת, בחלקו או במלואו, שאר התנאים יוסיפו לעמוד במלוא תוקפם. לאחר מכן יחל משא ומתן בין DGTL והצד או הצדדים האחרים במטרה להסכים על תנאים חדשים, וזאת מבלי לפגוע במטרה למענה נוסחו התנאים המקוריים.
 • במידה וקיימת אי-וודאות לגבי הסכם זה ותנאים אלו, ההבהרה תבוצע ברוח ההסכם והתנאים.
 • במקרה של אי-הסכמה בין הצדדים על נושאים שאינם כלולים בהסכם, יימצא פיתרון ברוח ההסכם והתנאים.
 • במידה ו DGTL בוחרת שלא לאכוף תנאים אלה בצורה מחמירה, אין זה גורע מזכותה של DGTL לאכוף תנאים אלה והסכם זה במלוא החומרה.
 •  

.2 מהות ההסכם / כרטיסים

 

 • הסכם זה, בין המבקר ל DGTL, בנוגע לביקור באירוע, נכנס לתוקף בעת הזמנת המבקר כרטיס לאירוע מ DGTL או מצד שלישי מורשה מטעם DGTL.
 • ההסכמה לרכוש כרטיס ולבקר באירוע כרוכה בשמירה על תנאי ההסכם ועל כללי הבית המפורסמים באתר האינטרנט של DGTL או של האירוע (להלן ״כללי הבית״). ההסכם בנוגע לביקור באירוע, בין DGTL למבקר, יעמוד בעינו במקרה של שינוי מצד המבקר.
 • ל DGTL שמורה הזכות לסרב להזמנת כרטיסים כראות עיניהם.
 • כרטיס עשוי לכלול מסמך שהופק ע״י DGTL או מטעמם, או ברקוד שיסופק ע״י DGTL או מטעמם. הברקוד הינו קוד ייחודי.
 • הכרטיסים הם רכושם הבלעדי של DGTL. כרטיס יופק פעם אחת בלבד ומותיר כניסה לאדם אחד בלבד. כרטיס מקורי מקנה למבקר את הזכות להשתתף באירוע. אובדן, נזק או גניבה של הכרטיס, מרגע שהיה נגיש למבקר - באחריות המבקר.
 • תוקף הכרטיס מובטח רק אם נרכש מ DGTL או מצד שלישי מטעמם. חובת ההוכחה הינה על המבקר.
 • כרטיסי ברקוד יישלחו למבקר בדואר אלקטרוני (e-mail). על המבקר, במידה ובחר לרכוש כרטיס מסוג זה, לוודא כי באפשרותו להציג את הכרטיס באמצעים הנדרשים ולעשות זאת באופן בטוח. DGTL אינה מתחייבת לחיסיון הכרטיס והחשבונית.
 • ל DGTL שמורה הזכות לקבוע מספר הזמנות מקסימלי והמבקר מחוייב לכבדו.

 

 

.3 איסור מכירה וכיו״ב

 

המבקר מתחייב לשמור לעצמו את כרטיס הכניסה לאירוע ובשום פנים ואופן לא למכור אותו לצד שלישי, להעמידו למכירה פומבית או להציעו לשימוש מסחרי. בגין עבירה כזו עלול המבקר להיקנס ב 5000 אירו לעבירה ו 1000 אירו נוספים לכל יום בו העבירה ממשיכה והחרמת הרווחים מדבר העבירה.

כרטיסים שלא נרכשו ישירות מ DGTL ו/או מצד שלישי מטעמם לא יכובדו ולא יקנו למחזיקם כניסה לאירוע. DGTL רשאית למנוע כניסתו של מבקר המחזיק או החשוד כי מחזיק בכרטיס לא תקף. במקרה של חשד כזה חובת ההוכחה הינה על המבקר (לדוגמא: הצגת קבלה על רכישת הכרטיס).

מבקר המעביר כרטיס/ים לצד שלישי, שלא במסגרת שימוש מסחרי כמוזכר לעיל, מבין כי המבקר/ים הנוסף/ים כפוף/ים להסכם זה ולתנאיו, לרבות כללי הבית, ומתחייב ל DGTL כי מחזיק/י הכרטיס/ים שהועבר/ו ימלא/ו את כל מחויבויותיו של המבקר.

במידה והמבקר מפר או לא עומד באחד או יותר מהתנאים הנ״ל, המבקר עלול להיקנס ב 5000 אירו לעבירה ו 1000 אירו נוספים לכל יום בו העבירה ממשיכה, זאת מבלי לגרוע מזכותה של DGTL לאסור את המשך שהייתו של המבקר באירוע ו/או להגיש נגדו תביעת פיצויים על נזקים והפסדים להם גרם.

 

4. חובות המבקר

 

 • המבקר מתחייב לציית לכללי הבית כל עת ביקורו באירוע.
 • המבקר מתחייב להסכים, במידה ונתבקש, לחיפוש גופני במהלך שהייתו באירוע.
 • חובת המבקר שיהיה ברשותו כרטיס תקף וללא פגם לפני האירוע, במהלכו וכל עת שהיית המבקר במתחם האירוע. המבקר מחוייב, במידה ונתבקש, להציג כרטיס זה לכל אדם מטעם DGTL, לרבות אנשי רשויות האכיפה וכוחות הביטחון.
 • המבקר מחוייב להציג בפני DGTL תעודה מזהה, עת כניסתו לאירוע או בעת הזמנת/רכישת הכרטיס, על-מנת לאפשר ל DGTL לעמוד במחויבויותיה החוקיות, בין היתר לא לאפשר מכירת אלכוהול לקטינים מתחת גיל 18.
 • הכנסת ציוד צילום/הסרטה/הקלטה לשטח האירוע אסורה, וציוד שיימצא יוחרם עד תום האירוע.
 • אין להכניס כלי זכוכית, בקבוקי פלסטיק, זיקוקין, כלי נשק ו/או חפצים מסוכנים, סמים ואלכוהול לשטח האירוע. כל אלה יוחרמו בכניסה.
 • תיעוד האירוע בכל צורה שהיא, לרבות צילום, הסרטה ועריכת הקלטות (אודיו) ו/או תיעודים חזותיים אחרים אסורים, וכן שימוש בתוכניית האירוע (חוברת), כרזות וחומר מודפס אחר. כל הקלטות אלה יוחרמו ללא תנאי ויהרסו.
 • במידה והמבקר עוזב את שטח/מתחם האירוע - כרטיס הכניסה שברשותו מאבד את תוקפו.
 • המבקר מתחייב להישמע להוראותיהם של DGTL או מי מטעמם, של עובדי המקום בו מתקיים האירוע, אנשי האבטחה, כוחות ביטחון והצלה וגורמים מוסמכים אחרים.
 • אין למכור או להציע למכירה סחורה בשטח האירוע או בקרבתו מבלי הסכמה מראש ובכתב של DGTL.
 • אין לפרסם בשטח האירוע או בקרבתו מבלי הסכמה מראש ובכתב של DGTL; לרבות כרזות, פליירים, שלטים ושיטות פרסום/קידום אחרות.
 • המבקר מחוייב לשמור על כללי הסדר הציבורי והתנהגות נאותה בחברה. מבקר שיפר כללים אלה (השתנה בציבור, שכרות בציבור, אלימות וכיו״ב) יורחק משטח הפסטיבל וייתבע על הנזקים שגרם.
 • במידה והתנאים והכללים הנ״ל יופרו, DGTL ינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם למיצוי הדין עם העבריין/ים. זוהי החלטתם הסופית של DGTL בנושא זה.

 

.5 זכויותיה של DGTL

 

 • במידה והמבקר מפר אחד או יותר מהתנאים בהסכם זה, לרבות כללי הבית, DGTL רשאית לבטל את כרטיס הכניסה של המבקר ולאסור את המשך השתתפותו באירוע, ללא כל פיצוי או החזר כספי מצד DGTL.
 • ל DGTL שמורה הזכות לאסור כניסתו או המשך שהייתו של מבקר באירוע, אם הדבר הכרחי לשמירה על שלום וסדר במהלך האירוע.
 • במידה וישנו חשד סביר לכרטיס מזויף, רשאית DGTL לאסור כניסתו או המשך שהייתו של מחזיק הכרטיס באירוע, ואין מחזיק הכרטיס זכאי לפיצוי או החזר כספי כלשהו מ DGTL.
 • שוברים למזון, שתיה או מוצרים אחרים שנרכשו באירוע יוחזרו/יוחלפו רק בתמורה למוצרים לשמם נרכשו. אין השוברים מזכים את מחזיקיהם להחזר כספי או כל פיצוי אחר.
 • הכרזה על אמנים המופיעים באירוע, מיקום האירוע וכד׳ נעשית מרצון ועלולה להיות נתונה לשינויים. DGTL רשאית לשנות את תכנית האירוע כאוות נפשה וכראות עיניה, ואין בכך לכדי עילה לפיצוי המבקר. יש להניח כי באם מתבצעים שינויים כאלה, מטרתם היא להתאים לרוח האירוע.
 • האמנים המופיעים (או מי מטעמם) ו DGTL רשאים להשתמש בהקלטות וצילומים מהאירוע לצורכי יח״צ וקידום. מבקרים אשר מתועדים בהקלטות וצילומים אלה אינם זכאים לבעלות או שימוש בהם, ולא לתמלוגים בעבורם.
 • ל DGTL מלוא הזכויות והסמכויות תחת חוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני.

 

6. ״כוח עליון״

 

 • במקרה של ״כח עליון״, שבהקשר זה כולל גם חולי/ביטול מצד האמן/ים, הוראה ממשלתית, שביתה, שריפה, מזג-אויר קיצוני, התפרצות מחלה וכיו״ב, DGTL רשאית לדחות את האירוע או לבטלו כליל.
 • במקרה של ביטול האירוע עקב כח עליון לפני תחילתו המתוכננת, DGTL תפצה רק את מי שברשותו כרטיס מקורי וקבלה שהונפקה ביד DGTL או גורם מוסמך מטעמה. סך הפיצוי לא יעלה על הסכום המופיע על הכרטיס ובקבלה.
 • במקרה של ביטול האירוע עקב כח עליון לאחר תחילתו, תזכה DGTL את המבקר ב 25% הנחה לאירוע עתידי.
 • במקרה של דחיית האירוע עקב כח עליון, כרטיסים שנרכשו יהיו תקפים לתאריך החלופי שייקבע. במקרה זה, השינויים יפורסמו באתר האינטרנט של DGTL. המבקר במקרה כזה לא יהיה זכאי להמיר את כרטיסו לאירוע אחר של DGTL.
 • ערעור על המצויין בסעיף זה יש לשלוח בכתב ל DGTL תוך שבעה ימים מתאריך האירוע המקורי, בצירוף הכרטיס והקבלה המקוריים.

 

 

 7. אחריות DGTL

 

 • אין DGTL אחראית לנזק לגופו או רכושו של המבקר, למעט אם ניתן להוכיח כוונה זדונית או הזנחה פושעת מצד DGTL. במקרה כזה, אחריותה של DGTL חלה על הנזק הישיר שסבל המבקר בלבד, ובתנאי שנזקים אלה מבוטחים.  נזקים משניים, נזקים שאינם חומריים (עוגמת נפש) ונזקים שנגרמו במזיד או עקב הזנחה מצד אנשי עזר של DGTL או צד שלישי מטעם DGTL; אינם באחריות DGTL ולא מזכים את המבקר לפיצוי כספי.
 • קובלנות ל DGTL יש לשלוח בכתב ל DGTL תוך שבעה ימים מגרימת הנזק האמור, בצירוף הכרטיס המקורי והחשבונית/קבלה, והן תטופלנה בהקדם האפשרי.
 • הכניסה וההשתתפות באירוע הינה באחריות המבקר. אין DGTL אחראית בשום צורה לנזקים שייגרמו למבקר עקב הכניסה או ההשתתפות באירוע, לרבות נזקי שמיעה, פציעות ושאר פגיעות גופניות.
 • כמקובל, DGTL תשאף לקיים את תכנית האירוע בהתאם ללוח הזמנים שפורסם. אולם, אין DGTL אחראית לשינויים שעלולים להיגרם ללו״ז או לנזקים שעלולים להיגרם למבקר או לצד שלישי עקב שינויים אלה. זמני ההתחלה והסיום נתונים לשינוי ועל המבקר להתעדכן באתר האינטרנט.
 • אין DGTL אחראית לתוכן ואופן יישום תכניית האירוע, לרבות אורך התכניה. DGTL אינה אחראית לשינויים בתכנית האירוע.
 • אין DGTL אחראית לנזק, אובדן או גניבה של רכוש המבקר או כרטיסו.

 

.8 דין וגישור

 

 • בענייני דין כפופה DGTL לחוק ההולנדי בלבד, התקף על כל הצדדים בהסכם, לרבות הסכמים בינלאומיים וגם במידה ושאר הצדדים אינם הולנדיים. 
 • במקרה של סכסוך בין הצדדים, על הצדדים לפעול כמיטב יכולתם ליישוב הסוגיה בהידברות ישירה ומתוך הסכמה משותפת, לפני פנייה לבית-המשפט.